ናብ ቀንዲ ትሕዝቶ
Logo Rijksoverheid - ናብ መበገሲ ገጽ ናይ prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl
Illustration: ብዘይ ቈጸራ ክትባት ምውሳድ

ብዘይ ቈጸራ ክትባት ምውሳድ

ኣብዝደለኻዮቦታንኣብዝጥዕመካእዋንንክትባትውሰድ።እዚብኸመይከምዚዓዪእስከንርአ፥

  1. ኣብ ከባቢኻ ክትባት ክትወስደሉ እትኽእል ቦታ ርኸብ
  2. ቈጸራ ከይሓዝካ ምጻእ
  3. እጅገኻ ንላዕሊ ሰብስቦ ወዲእካ
ክትባት ክወስድ ይደሊ እየብዛዕባ’ቲ ክትባት እጠራጠር ኣለኹ

ነቲቐዳማይንካልኣይንክትባትብዘይቈጸራክትወስዶይከኣልእዩ።እንተደኣድሮቘጸራዝሓዝካኮይንካ ግንቈጸራከይገበርካክትክተብደሊኻኣለኻመጀመርታነቲቘጸራኻሰርዞእሞብድሕሪኡብዘይቆጸራ ክትክተብትኽእልኢኻ።ብኸምዚድማዘየድሊክታበታትካብምጉሓፍንድሕንኣለናማለትእዩ።ኣብሕማም ናይምክልኻልዓቕሞምከቢድጸገምንዘለዎምገለገለሰባትንሳልሳይግዜክታበት ክወስዱብኺኢላሓኪምዕድመይቐርበሎምእዩ።እንተደኣንሶምነቲናይዕድመወረቐትሒዞምመጺኦም ድማብዘይቈጸራክኽተቡይኽእሉእዮም።

ኣብ ከባቢኻ ተኸተብ

ቈጸራ ከይገበርካ ምኽታብ እንታይ እዩ?

ኣብቲ ብዘይቈጸራ ክትባት ምውሳድ ዝብል ጽሑፍ ንኹለን እተን ብዘይ ቆጸራ ኣንጻርኮሮናክትባት ክትወስደለን ትኽእልናይ GGD ቦታታትክትረኽበን ኢኻ።

ነቲቐዳማይክትባት ክኽተቦ ክትከይድ ከለኻ ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ማስኬራንናይመንነት ወረቐትካን (ቍጽሪ BSN ዘለዎ) ምምላእ ኣይትረስዕ። ኣብቲክትባት ዝወሰደሉቦታእውንእንተዀነ ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ማስኬራክትገብርን ንሓድሕድካ ድማ 1.5 ሜትሮክትረሓሓቕንኣሎካ። እንተደኣ ብኺኢላሓኪምንሳልሳይግዜ ክታበት ክትወስድዕድመ ዝቐረበልካ ኮይንካ ድማ ነቲ ናይ ዕድመ ወረቐት ሒዝካዮ ክትመጽእ ኣለካ።

ነቲ ቐዳማይክትባት ክትወስዶ ምስ መጻእካ ነቲኻልአይቲ ክትባት ንኽትወስዶ ብቐጥታምሳኻቘጸራኽንገብርኢና።

Illustration: ኣብ ከባቢኻ ተኸተብ

ንነብስኻን ንፈተውትኻን ተኸላኸለሎም

ስለምንታይ እየ ኣንጻር ኮሮና ክኽተብ ክመርጽ ዘለኒ?

ጸረኮሮና ቫይረስክትባትብግዴታኣይኰነን።ኵሉሰብእንተደኣ ተኸቲቡ ግንእቲቫይረስብቐሊሉክዝርጋሕኣይክእልንኢዩ።ስለዚ ክትባትንርእስኻጥራይዘይኰነስንኸምየዕሩኽ መሓዙትካን ስድራቤትካንዝኣመሰሉኣብከባቢኻዘለዉሰባትእውንይከላኸለሎምእዩ።

ብዛዕባክትባት ምውሳድትጠራጠር ኣለኻዲኻ?

Illustration: ንነብስኻን ንፈተውትኻን ተኸላኸለሎም

ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ ሕቶታት

ብዘይ ቈጸራ ክታበት ምውሳድ ብዝምልከት ዝሕተቱ ሕቶታት

ብዘይቈጸራክታበት ምውሳድብኸመይከምዝካየድዝያዳክትፈልጥትደሊዶ? እምበኣር ኣብቲ ብተደጋጋሚዝሕተቱሕቶታት ዝብል ተመልከት።

ንዅሎምእቶምብተደጋጋሚዚሕተቱሕቶታትርኣዮም

Illustration: ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ ሕቶታት

ንውልቃዊ ሓበሬታት ናትካ ብኸምዚ ኣገባብ ኢና ንዕቅቦምም፦

መንነትካ ዝፈልጥ ወላ ሓደ ሰብ የልቦን። ነቲ ናይ ክትባት መኽተቢ ቦታታት ትርእዮ መንነትካ ከይተፈለጥካ እዩ።

ኣብዚ ወብ ሳይት እዚ ዝዀነ ይኹን ውልቃዊ ሓበሬታት ናይ ሰባት ኣይነቐምጥን ኢና።

ሰባት ኣበየናይ ክፋል እዚ ወብ ሳይት ምብጻሕ ከም ዝገበሩ ጥራይ ኢና ንከታተል፣ እዚ ዝግበር ድማ ነዚ ወብ ሳይት እዚ ንምምሕያሽ ብምባል እዩ።

Alleen samen krijgen we corona onder controle

ብዛዕባ እዚ ወብ ሳይት

ዝያዳ ሓበሬታ ትደልይ ኣለኻ?