ናብ ቀንዲ ትሕዝቶ

ተመለስ

Logo Rijksoverheid - ናብ መበገሲ ገጽ ናይ prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl
Illustration: Cookies

Cookies

ናይ ሰባት ውልቃዊ ሓበሬታታት ንምክልኻ ዘሎ ሓፈሻዊሕጊ

Prikken Zonder Afspraak በጻሕቲነቲወብሳይትብኸመይከምዝጥቀሙሉንምፍላጥነቲ ወብሳይት ንምትንታን ዝሕግዝ cookies ይጥቀምእዩ።እዚሓበሬታነቲወብሳይትንምምሕያሽዝሕግዝእዩ፣ንኣብነትነቶም ሓበሬታታት ብዝያዳ ከም ዝንጽሩ ብምግባር ወይኣጠቓቕምኡ ብምምዕባል።

ነዚንምግባርከምዝዀነይኹንወብሳይት IP ኣድራሻታትናይ በጻሕቲንእክብኢና።እዚኦምኣብቲ logfiles ተባሂሎም ዝጽውዑ ፋይላት እዮም ዝኽዘኑ።እዚኦም logfiles ምእንታን ነቲ ንወብ ሳይት መተንተኒ ንጥቀመሉ Piwik ዝብሃል መተግበሪ ቁሩባት ኮይኖም ክጸንሑ ን5 መዓልታት ዝኣክልኣብወብሳይትይኽዘኑ እዮም።ብድሕሪኡእዚኦም logfiles ንምክልኻልተባሂሎም ጥራሕ ን90 መዓልታት ይዕቀቡእዮም።

ብዓልመዚ ምክልኻልውልቃዊ ሓበሬታትነዘርላንድስናይወብሳይትናበጻሕቲ ዝኾኑ ሰባት ብእተኻእለመጠንመን ምዃኖም ንኸይልለዩ ስጕምትታትወሲዱእዩ።ነዚ ንገብሮእቶም logfiles ኣብ Piwik ድሕሪምእታዎምነቶምናይነፍሲወከፍ IP ኣድራሻናይመወዳእታጕጅለቝጽርታትብቐጥታ ብምድምሳስ እዩ።እዚዝትግበር እቶም ናይIP ኣድራሻታትኣብ Piwik ቅድሚምኽዛኖም ኣብ ግዝያዊ መዕቆሪ እዩ።

ንሕና ነዞምዝስዕቡሓበሬታታትኣብ Piwik ንእክብኢና፥

  • ኣብጥቕሚዝወዓለመሳርሒታትንሶፍትዌርን (ኤለክትሮኒካዊመሳርሒታት፣ወብ ሳይታት ንምድህሳስ ዘገልግል መተግበሪ፣ ናይ ስርሒት ስርዓት)
  • ኣብ ወብሳይትናምብጻሕንምግባር ኣብ ጥቕሚ ዝወዓሉሊንክታት
  • ኣብውሽጢወብሳይትኣብ ጥቕሚ ዝወዓሉሊንክታት

Piwik ነዞምሓበሬታትእዚኣቶምካብቲሓበሬታ ዝህብ ኣካል ናይ logfiles እዩ ዝረኽቦም።እዞም logfiles ኣብናይ Piwik ናይ ሓበሬታት መኽዘንን31 መዓልታትይጸንሑ እዮም።ብድሕሪኡእዚኦም ይእለዩ እዮም። ብድሕር’ዚ እምበኣርእቲ ብሓባር ዝተጠርነፈ logfile ጥራይእዮ ኣብኡ ዝተርፉ።እዚኸኣብዛዕባናብ’ቲወብሳይትዝተገብረ ምብጻሕ ዝምልከትዓመታዊጸብጻብዝህብ እዩ።

ንገበናዊ ክሲ መመርመሪ ኣብ ዘድልየሉ እዋንእንተዘይኰይኑናይ ሰባት ውልቃዊ ሓበሬታት ንሳልሳይኣካልኣይንህብንኢና።

ናይ ተሌኮም ሕጊ - ንወብሳይትመተንተኒ ዘገልግሉ cookies

ብሓፈሻኡክርአእንከሎወብሳይታት cookies ንኸንብሩንበጻሕቲ ፍቓድ ክሓትዎምእዩ ዘለዎም።ንብሕታዊጕዳያትዘይትንክፍ cookies ብዝምልከት ፍልይ ዝበለ ሕጊ እዩ ዘሎ፣ንኣብነትነቶም ንቝጽሪበጻሕቲጥራሕ ዝምዝግቡ cookies።

ወብሳይታት ንብሕታዊጕዳያትዘይጥሕሱወይብዙሕዘይጥሕሱ cookies ንኸቐምጡንበጻሕቲ ፍቓድ ክሓትዎም ኣየድልዮምን እዩ።እዚኦምመብዛሕትኡግዜንወብሳይትብዝሓሸመገዲኸምዝዓዪዚገብሩ cookiesእዮም።እቶምንምትንታን ንጥቀመሎም cookies እውንኣብዚምድብእዚዝምደቡ እዮም።

ንውልቃዊ ሓበሬታት ናትካ ብኸምዚ ኣገባብ ኢና ንዕቅቦምም፦

መንነትካ ዝፈልጥ ወላ ሓደ ሰብ የልቦን። ነቲ ናይ ክትባት መኽተቢ ቦታታት ትርእዮ መንነትካ ከይተፈለጥካ እዩ።

ኣብዚ ወብ ሳይት እዚ ዝዀነ ይኹን ውልቃዊ ሓበሬታት ናይ ሰባት ኣይነቐምጥን ኢና።

ሰባት ኣበየናይ ክፋል እዚ ወብ ሳይት ምብጻሕ ከም ዝገበሩ ጥራይ ኢና ንከታተል፣ እዚ ዝግበር ድማ ነዚ ወብ ሳይት እዚ ንምምሕያሽ ብምባል እዩ።

ብዛዕባ እዚ ወብ ሳይት

  • ብሕታዊ ጉዳይ
  • Cookies
  • መሰል ምቕዳሕ
  • ብቐሊሉ ክእቶ ዝኽእል
  • ተኣፈፍቲ ነገራት ምሕባር

ዝያዳ ሓበሬታ ትደልይ ኣለኻ?