ተመለስ

ትግርኛ ፊደል

Icon world - language selector
Illustration: መሰል ምቕዳሕ

መሰል ምቕዳሕ

ካልእመግለጺእንተዘይተዋሂቡንትሕዝቶ ናይ እዚ ወብ ሳይት ዝምልከት እቲCreative Commons zero verklaring (CC0) ተባሂሉ ዝጽዋዕ መምርሒ ኣብ ተግባር ክውዕል ይግባእ።ከምዚክበሃልእንከሎትሕዝቶእዚወብሳይትእዚክትጥቀመሉፍቑድ እዩ ማለትእዩ፣ እንተደኣ ኣብ ዝተወሰነክፋል (ንኣብነትሰነድ) ንሕጊዋንነት ብዝምልከትቐይድታትከምዘለዎተሓቢሩ ግን ክትጥቀመሉፍቑድ ኣይኮነን።

ንምስልታት ዝምልከት ፍሉይነት

ኣብስእልታትቪድዮታት፣ምብርሂ ትህበሎም ምስልታትን ካልኦትዓይነታትምስልታትንእቲ CC0 ዝብሃልመምርሒኣይዓዪንእዩ።ስለዚኣብቲ ምስሊ ብፍሉይ ክትጥቀመሉ ከም ትክእል እንተ ዘይተሓቢሩ ምስልታት ወሲድካ ምጥቃምንወይከተመሓላልፍንኣይፍቀድንእዩ። ሓደ ምስሊስምኣዳላዊዘለዎ ምስ ዝኸውን ነዚ ወሲድካ ኣብ ትጥቀመሉ እዋንስም ናይ’ቲ ኣዳላዊ ክጥቀስ ናይ ግድን እዩ።ኣብ ርእሲ እዚውን ነቲ ትሕዝቶ ኽጥቀስ ከሎ መንግስቲ ነዘርላንድስ ንትሕዝቶ ወይ መጐተ ናይቲ ጽሑፍ ከም ዝደገፈ ገይርካ ክውሰድ የብሉን።

መሰል ዋንነት

ኣዳለውቲእዚወብሳይትንዝዝርግሕዎምምስልታትብዝምልከት ግቡእጥንቃቐብምግባርንመሰልዋንነትኣብግምትኣእትዮምእዮም ዝሰርሑ።ብኣረኣእያኻንምስልታት ብዝምልከት ዝተወስዱ ስጉምትታት ትኽክል ድዮም ኣይኮኑን? እምበኣር ብኢ-መይልኣድራሻ prikkenzonderafspraak@minvws.nl.ኣቢልካምሳና ተራኸብ።

ንውልቃዊ ሓበሬታት ናትካ ብኸምዚ ኣገባብ ኢና ንዕቅቦምም፦

መንነትካ ዝፈልጥ ወላ ሓደ ሰብ የልቦን። ነቲ ናይ ክትባት መኽተቢ ቦታታት ትርእዮ መንነትካ ከይተፈለጥካ እዩ።

ኣብዚ ወብ ሳይት እዚ ዝዀነ ይኹን ውልቃዊ ሓበሬታት ናይ ሰባት ኣይነቐምጥን ኢና።

ሰባት ኣበየናይ ክፋል እዚ ወብ ሳይት ምብጻሕ ከም ዝገበሩ ጥራይ ኢና ንከታተል፣ እዚ ዝግበር ድማ ነዚ ወብ ሳይት እዚ ንምምሕያሽ ብምባል እዩ።

Alleen samen krijgen we corona onder controleAlleen samen krijgen we corona onder controle

ብዛዕባ እዚ ወብ ሳይት

ዝያዳ ሓበሬታ ትደልይ ኣለኻ?