ናብ ቀንዲ ትሕዝቶ

ተመለስ

Logo Rijksoverheid - ናብ መበገሲ ገጽ ናይ prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl
Illustration: ተኣፈፍቲ ነገራት ምሕባር

ተኣፈፍቲ ነገራት ምሕባር

እንተደኣ ኣብዚወብሳይትእዚድኹም ወይተነቃፊእዩ ትብልዎ ነገር ኣሎ ኾይኑ ነዚናብሃገራዊማእከልጸጥታሳይበር (NCSC) ኣመልክቱ።ከም’ዚዝኣመሰለጸብጻብምሃብ Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD) ይበሃል።ምስ NCSC ብምዃን ነቲጸገምንርእዮንብእተኻእለናመጠንከኣ ቀልጢፍናንፈትሖንኢና።

ምሕባር ብመንገዲwww.ncsc.nl/contact/kwetsbaarheid-meldenክግበር ይከኣል እዩ።

ንውልቃዊ ሓበሬታት ናትካ ብኸምዚ ኣገባብ ኢና ንዕቅቦምም፦

መንነትካ ዝፈልጥ ወላ ሓደ ሰብ የልቦን። ነቲ ናይ ክትባት መኽተቢ ቦታታት ትርእዮ መንነትካ ከይተፈለጥካ እዩ።

ኣብዚ ወብ ሳይት እዚ ዝዀነ ይኹን ውልቃዊ ሓበሬታት ናይ ሰባት ኣይነቐምጥን ኢና።

ሰባት ኣበየናይ ክፋል እዚ ወብ ሳይት ምብጻሕ ከም ዝገበሩ ጥራይ ኢና ንከታተል፣ እዚ ዝግበር ድማ ነዚ ወብ ሳይት እዚ ንምምሕያሽ ብምባል እዩ።

ብዛዕባ እዚ ወብ ሳይት

  • ብሕታዊ ጉዳይ
  • Cookies
  • መሰል ምቕዳሕ
  • ብቐሊሉ ክእቶ ዝኽእል
  • ተኣፈፍቲ ነገራት ምሕባር

ዝያዳ ሓበሬታ ትደልይ ኣለኻ?