ተመለስ

ትግርኛ ፊደል

Icon world - language selector
Illustration: ተኣፈፍቲ ነገራት ምሕባር

ተኣፈፍቲ ነገራት ምሕባር

እንተደኣ ኣብዚወብሳይትእዚድኹም ወይተነቃፊእዩ ትብልዎ ነገር ኣሎ ኾይኑ ነዚናብሃገራዊማእከልጸጥታሳይበር (NCSC) ኣመልክቱ።ከም’ዚዝኣመሰለጸብጻብምሃብ Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD) ይበሃል።ምስ NCSC ብምዃን ነቲጸገምንርእዮንብእተኻእለናመጠንከኣ ቀልጢፍናንፈትሖንኢና።

ምሕባር ብመንገዲwww.ncsc.nl/contact/kwetsbaarheid-meldenክግበር ይከኣል እዩ።

ንውልቃዊ ሓበሬታት ናትካ ብኸምዚ ኣገባብ ኢና ንዕቅቦምም፦

መንነትካ ዝፈልጥ ወላ ሓደ ሰብ የልቦን። ነቲ ናይ ክትባት መኽተቢ ቦታታት ትርእዮ መንነትካ ከይተፈለጥካ እዩ።

ኣብዚ ወብ ሳይት እዚ ዝዀነ ይኹን ውልቃዊ ሓበሬታት ናይ ሰባት ኣይነቐምጥን ኢና።

ሰባት ኣበየናይ ክፋል እዚ ወብ ሳይት ምብጻሕ ከም ዝገበሩ ጥራይ ኢና ንከታተል፣ እዚ ዝግበር ድማ ነዚ ወብ ሳይት እዚ ንምምሕያሽ ብምባል እዩ።

Alleen samen krijgen we corona onder controleAlleen samen krijgen we corona onder controle

ብዛዕባ እዚ ወብ ሳይት

ዝያዳ ሓበሬታ ትደልይ ኣለኻ?