ናብ ቀንዲ ትሕዝቶ

ተመለስ

Logo Rijksoverheid - ናብ መበገሲ ገጽ ናይ prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl
Illustration: ብሕታዊ ጉዳይ

ብሕታዊ ጉዳይ

ኣብዚወብሳይትእዚዝዀነይኹንውልቃዊሓበሬታትናይ ሰብ ኣይንዓቆርንኢና።ብዛዕባናይመንግስቲ ናይ ውልቃዊ ጉዳይመምርሕታትብዝምልከትዝያዳሓበሬታክትረክብእንተደሊኻናብ www.rijksoverheid.nl/privacy ብምኻድ ተመልከት።

እቲ Prikken Zonder Afspraak ዝብል ወብ ሳይት በጻሕቲነቲወብሳይትብኸመይከምዝጥቀሙሉንምፍላጥነቲ ወብሳይት ንምትንታን ዝሕግዝ cookies ይጥቀምእዩ።

ንውልቃዊ ሓበሬታት ናትካ ብኸምዚ ኣገባብ ኢና ንዕቅቦምም፦

መንነትካ ዝፈልጥ ወላ ሓደ ሰብ የልቦን። ነቲ ናይ ክትባት መኽተቢ ቦታታት ትርእዮ መንነትካ ከይተፈለጥካ እዩ።

ኣብዚ ወብ ሳይት እዚ ዝዀነ ይኹን ውልቃዊ ሓበሬታት ናይ ሰባት ኣይነቐምጥን ኢና።

ሰባት ኣበየናይ ክፋል እዚ ወብ ሳይት ምብጻሕ ከም ዝገበሩ ጥራይ ኢና ንከታተል፣ እዚ ዝግበር ድማ ነዚ ወብ ሳይት እዚ ንምምሕያሽ ብምባል እዩ።

ብዛዕባ እዚ ወብ ሳይት

  • ብሕታዊ ጉዳይ
  • Cookies
  • መሰል ምቕዳሕ
  • ብቐሊሉ ክእቶ ዝኽእል
  • ተኣፈፍቲ ነገራት ምሕባር

ዝያዳ ሓበሬታ ትደልይ ኣለኻ?