ተመለስ

ትግርኛ ፊደል

Icon world - language selector
Illustration: ብሕታዊ ጉዳይ

ብሕታዊ ጉዳይ

ኣብዚወብሳይትእዚዝዀነይኹንውልቃዊሓበሬታትናይ ሰብ ኣይንዓቆርንኢና።ብዛዕባናይመንግስቲ ናይ ውልቃዊ ጉዳይመምርሕታትብዝምልከትዝያዳሓበሬታክትረክብእንተደሊኻናብ www.rijksoverheid.nl/privacy ብምኻድ ተመልከት።

እቲ Prikken zonder afspraak ዝብል ወብ ሳይት በጻሕቲነቲወብሳይትብኸመይከምዝጥቀሙሉንምፍላጥነቲ ወብሳይት ንምትንታን ዝሕግዝ cookies ይጥቀምእዩ።

ንውልቃዊ ሓበሬታት ናትካ ብኸምዚ ኣገባብ ኢና ንዕቅቦምም፦

መንነትካ ዝፈልጥ ወላ ሓደ ሰብ የልቦን። ነቲ ናይ ክትባት መኽተቢ ቦታታት ትርእዮ መንነትካ ከይተፈለጥካ እዩ።

ኣብዚ ወብ ሳይት እዚ ዝዀነ ይኹን ውልቃዊ ሓበሬታት ናይ ሰባት ኣይነቐምጥን ኢና።

ሰባት ኣበየናይ ክፋል እዚ ወብ ሳይት ምብጻሕ ከም ዝገበሩ ጥራይ ኢና ንከታተል፣ እዚ ዝግበር ድማ ነዚ ወብ ሳይት እዚ ንምምሕያሽ ብምባል እዩ።

Alleen samen krijgen we corona onder controleAlleen samen krijgen we corona onder controle

ብዛዕባ እዚ ወብ ሳይት

ዝያዳ ሓበሬታ ትደልይ ኣለኻ?