ናብ ቀንዲ ትሕዝቶ

ተመለስ

Logo Rijksoverheid - ናብ መበገሲ ገጽ ናይ prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl
Illustration: ብቐሊሉ ክእቶ ዝኽእል

ብቐሊሉ ክእቶ ዝኽእል

ብቐሊሉክእቶዝኽእልወብሳይትኩሎምጕጅለታትብዝሓሸመንገዲ ክጥቀምሉ ይኽእሉ እዮም።ስለዚኸኣኢዩኣብ’ቲ 'ብኤለክትሮኒካዊመገዲብቐሊሉ ክርከብ ዝኽእልብዝምልከት ዝወጸግዝያዊናይ መንግስቲ ኣዋጅ' መንግስታዊወብሳይታትከምቲኣብ EN 301 549/WCAG 2.1 ተደንጊጉዘሎብቐሊሉኽትረኽበንዘኽእልነገራትከማልእከምዘለወንዝገልጽ። ብቐሊሉ ክርከብ ዝኽእልምዃኑ ዘርእይ መግለጺ ድማ ክቐርብ ኣለዎ።

እዚመግለጺ’ዚበቲነዚዕላማእዚእተመደበትካልዓሚቝምርምርምስ ተገብረጥራይኢዩክቐርብዝኽእል።እዚወብሳይትእዚገናይዓቢስለዘሎንኣብ ተክኒካውን ምስንዳእን መዳያት ክቀያየር ስለ ዝኾነንእቲ መግለጺ ድሕሪ ገለ ኣዋርሕክዝርጋሕ እዩ ዘሎ ትጽቢትና።

ብቐሊሉ ክእቶ ከም ዝኽእል ውሕስነት ምሃብ

ኣብ ውሽጢ እንገብሮም መስርሓት ነዞምዝስዕቡስጕምትታትብምውሳድብቐሊሉክርከቡ ከም ዝኽእሉውሕስነትንህብኢና፦

  • ብቐሊሉኽትረኽቦምኽኣል 'ብንድፊ'፥ብቐሊሉኽትረኽቦምኽኣልሓደ ካብቶም ካብ መጀመርታ ኣትሒዞም ኣብ ንድፊ፣ ህንጸትን ምድላውን መስርሕ ወብ ሳይትና ዝውሰዱ ስጕምትታት እዩ።
  • ምርምር፥ካብ ጽግዕተኛነት ነጻ ዝኾኑ ክኢላታትእቲወብሳይት (ገለ ክፋላቱ)ብቐሊሉክእቶ ዝከኣልእንተዀይኑብተደጋጋሚ ይፍትንዎእዮም።እዚ ንተክኒካዊክፋላትንናይ ምድላውመዳያትንዝምልከትእዩ።ንዝርከቡ ጸገማት ድማብቐጻሊነባራዊ መፍትሒ ንገብረሎም ኢና።
  • ናይ ሰራሕተኛታትፍልጠት፥ሰራሕተኛታትናነቲብዛዕባብቐሊሉምእታው ዝምልከትዘለዎምፍልጠትብቐጻሊ እዮም ዘማዕብልዎ፣ ኣድላዪኣብዝዀነሉእዋንከኣኣብግብሪየውዕልዎእዮም።

ብዛዕባ ብቐሊሉ ምእታው ዝምልከቱ ጸገማት ምምልካት

ገለሕቶታትወይርኢቶታትኣለዉኻዶ? እምበኣር ብመንገዲ prikkenzonderafspraak@minvws.nlምሳና ተራኸብ።

ንውልቃዊ ሓበሬታት ናትካ ብኸምዚ ኣገባብ ኢና ንዕቅቦምም፦

መንነትካ ዝፈልጥ ወላ ሓደ ሰብ የልቦን። ነቲ ናይ ክትባት መኽተቢ ቦታታት ትርእዮ መንነትካ ከይተፈለጥካ እዩ።

ኣብዚ ወብ ሳይት እዚ ዝዀነ ይኹን ውልቃዊ ሓበሬታት ናይ ሰባት ኣይነቐምጥን ኢና።

ሰባት ኣበየናይ ክፋል እዚ ወብ ሳይት ምብጻሕ ከም ዝገበሩ ጥራይ ኢና ንከታተል፣ እዚ ዝግበር ድማ ነዚ ወብ ሳይት እዚ ንምምሕያሽ ብምባል እዩ።

ብዛዕባ እዚ ወብ ሳይት

  • ብሕታዊ ጉዳይ
  • Cookies
  • መሰል ምቕዳሕ
  • ብቐሊሉ ክእቶ ዝኽእል
  • ተኣፈፍቲ ነገራት ምሕባር

ዝያዳ ሓበሬታ ትደልይ ኣለኻ?