ናብ ቀንዲ ትሕዝቶ

ተመለስ

Logo Rijksoverheid - ናብ መበገሲ ገጽ ናይ prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl
Illustration: ብዛዕባ ክታበት ትጠራጠር ኣለኻ ዲኻ?

ብዛዕባ ክታበት ትጠራጠር ኣለኻ ዲኻ?

ምጥርጣር ጌጋ ኣይኮነን። ንሕና ኣብ ምውሳን ምእንቲ ክንሕግዘካ ኣብዚ ገጽ እዚ ብዛዕባ ጸረ ኮረና ክትባት ዝገልጽ ሓበሬታት ዝሓዙ ሓያሎ ሊንክታት ኣስፊርና ኣለና።

ብዛዕባ እዚ ክታበት ከምጽኦም ዝኽእል ጐድናዊ ሳዕቤናትን ናይ’ቲ ክትባት ውጽኢታውነቱን እጠራጠር እየ

ኣብ ጸረ ኮሮና ክትባት ውሕስነት ልዕሊ ኹሉ እዩ ዝስራዕ ። ልክዕ ከምቶም ኣብ ነዘርላንድስ ዝወሃቡ ከም ጸረ ኢንፍሉወንዛ፣ ፖልዮ ወይ ንፍዩ ዝኣመሰሉ ክትባታት ነዚ ክትባት ብዝምልከት እውን ኣዝዩ ጽኑዕ ዝኾነ መምዘኒ ብቕዓታት እዩ ዘሎ።

ሓቂ እዩ ጸረ ኮሮና ክትባት ተኸቲብካ እንከለኻ እውን ብኮሮና ቫይረስ ክትልከፍ ትኽእል ኢኻ። ይኹን እምበር ናይ ብሓቂ ንኽትሓምም ዘሎ ዕድል ግን ኣዝዩ ውሕድ እዩ። ብዘይካዚ እንተ ተኸቲብካ ነቲ ኮሮና ቫይረስ ከተመሓላልፎ ዘሎ ዕድል እውን ኣዝዩ ውሑድ እዩ ዝኸውን።

ኩሉ ብዛዕባ ጐድናዊ ሳዕቤናትን ውጽኢታውነትን (ብቛንቋ እንግሊዝኛ)

ክትባት ምኽታብ ስለ ዘጨንቐኒ እጠራጠር ኣለኹ

እዚ ፈጺሙ ዘገርም ኣይኰነን፥ ካብ 3 ነዘርላንዳውያን እቲ 1 መርፍእ ምውጋእ የፍርሖ እዩ። ናብቲ ክትባት ዝግበረሉ ቦታ ምኻድ ዘፍርሃካ ክኸውን እውን ይኽእል እዩ። ከምዚ ክኸውን ኣይግባእን ምኽንያቱ ክትባት ከቢድ ሕማም ንኸይትሓምም ይከላኸለልካ ኢዩ።

ክትባት ዘጨንቐካ ምስ ዝኸውን ምኽሪ (ብቛንቋ ነዘርላንድስ)

ኣብ ኢንተርነት ዝተፈልየ ሓበሬታ ስለ ዘንበብኩ እጠራጠር እየ

ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ጸረ ኮሮና ክትባት ዝረኽብዎ ሓበሬታ ካብ ኢንተርነትን ማሕበራዊ መራኸብታትን እዩ። ሓበሬታታት ብቕልጡፍ እዮም ዝዝርግሑ። ሓድሓደ ግዜ ቅኑዓት ምዃኖምን ዘይምዃኖምን ንምርግጋጽ ብዙሕ ግዜ ኣይህልወካን እዩ። ኵሉ ዝብሃል ነገር ሓቂ ኣይኰነን። ሓድሓደ ግዜ እዚኦም ክእመኑ ዝኽእሉ ግምታትን ርእይቶታትን ጥራይ እዮም። ኣብ ብዛዕባ ጸረ ኮሮና ዝምልከቱ ኣርእስትታት እውን ከምኡ እዩ ዘጋጥም።

ጽቡቕ ጌርካ ሓበሬታ ከም ትረክብ ግበር (ብቛንቋ እንግሊዝኛ)

ኣይኣመንካሉን ኣለኻ?

ክትባት ብግዴታ ኣይኰነን። ህድእ ኢልካ እንደገና ሕሰበሉ። ብዛዕባ እዚ ምስ ፈተውትኻን ስድራ ቤትካን ተዘራረብ።

ክንደይ ዝኣኽሉ ሰባት ቅድሜኻ ከም ዝተኸትቡ ንኽትፈልጥ ትህንጠይ ዶ? እምበኣር ነቲ ናይ ጸረ ኮሮና ክትባት ሰሌዳ (ዳሽ ቦርድ) ርኣዮ፥

ሰሌዳ ኮሮና (ብቛንቋ እንግሊዝኛ)

ንውልቃዊ ሓበሬታት ናትካ ብኸምዚ ኣገባብ ኢና ንዕቅቦምም፦

መንነትካ ዝፈልጥ ወላ ሓደ ሰብ የልቦን። ነቲ ናይ ክትባት መኽተቢ ቦታታት ትርእዮ መንነትካ ከይተፈለጥካ እዩ።

ኣብዚ ወብ ሳይት እዚ ዝዀነ ይኹን ውልቃዊ ሓበሬታት ናይ ሰባት ኣይነቐምጥን ኢና።

ሰባት ኣበየናይ ክፋል እዚ ወብ ሳይት ምብጻሕ ከም ዝገበሩ ጥራይ ኢና ንከታተል፣ እዚ ዝግበር ድማ ነዚ ወብ ሳይት እዚ ንምምሕያሽ ብምባል እዩ።

ብዛዕባ እዚ ወብ ሳይት

ዝያዳ ሓበሬታ ትደልይ ኣለኻ?